Helynévtörténeti Tanulmányok 5.

2010


Hegedűs Attila: A jo/ju ~ i váltakozás régi helyneveink tükrében 7

Tóth Valéria: Egy sajátos morfológiai jelenség a régi magyar helynévadásban 17

Szentgyörgyi Rudolf: Helynevek beillesztése korai latin nyelvű okleveleink szövegébe 33

Holler László: Az 1055. évi tihanyi oklevélben említett két birtok lokalizálása 47

Kovács Éva: Gamás birtok leírása a Tihanyi összeírásban 83

Szőke Melinda: A garamszentbenedeki apátság alapítólevelének nyelvtörténeti forrásértékéről 95

Slíz Mariann: A helynévi adatok szerepe az Anjou-kori személynevek vizsgálatában 105

Rácz Anita: Törökségi népek elnevezései régi magyar tulajdonnevekben 113

Győrffy Erzsébet: A folyóvíznevek kronológiai és területi állandósága 129

Sebestyén Zsolt: A történelmi Bereg megye -falva utótagú helységneveiről 139

Kiss Magdaléna: A Küsmöd víznév etimológiai vizsgálata 151

Ditrói Eszter: Helynévrendszerek modellalapú vizsgálata 155

Pásztor Éva: Elpusztult települések lokalizációjának kérdéséről 169

Kiss Gábor: Régészeti lelőhelyek és leletek emlékei helynevekben 189

Pinke Zsolt: Adatok az Árpád-kori Hortobágy-Sárrét természetföldrajzához I. 201

Bárth M. János: Helynevek vagy körülírások? 209

Vargha Fruzsina Sára: A dialektometria alkalmazása és történeti helynevek nyelvföldrajzi vizsgálata a Székelyföldön 223

Bába Barbara: Földrajzi köznévi fogalmak megnevezési rendszerének tagoltsága a romániai magyar nyelvjárásokban 235

Bölcskei Andrea: Fordítás, adaptáció és helynévtörténet 245

Tóth László: Valós és fiktív helynevek Szilágyi István Hollóidő című regényében 263


A kötet teljes szövege PDF-fájlban